Siirry suoraan sisältöön

Kansallismielisten Liittouman säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Kansallismielisten liittouma ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Ylöjärvi.

2§ TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoitus on
-kannustaa suomalaisia kansallismielisyyteen
-luoda ja ylläpitää laajaa kansallismielisten ihmisten verkostoa
-edistää kansallisen kulttuurin ja luonnon suojelua ja säilyttämistä
-edistää kansallismielisten suomalaisten yhteistyötä ja toimintaa
-tarjota kansallismielisille toimijoille ja toiminnalle tiloja ja välineitä

3§ TOIMINNAN LAATU
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa
-kerää ja välittää tietoa
-tekee aloitteita ja kannanottoja
-järjestää ja tukee kansallismielisiä tapahtumia
-hankkii ja ylläpitää tarkoituksensa mukaista infraa ja kalustoa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
jälkisäädöksiä, ostaa, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä
järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kahvila- ja
ravintolaliikettä samoin kuin kustannustoimintaa sekä voi harjoittaa
sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi
liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä
taloudellisesti vähäarvoisena.

4§ JÄSENET
Yhdistyksen henkilöjäsenen on oltava 18 vuotta täyttänyt Suomen
kansalainen tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt.
Äänettömäksi kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö
tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen
tarkoitusta ja toimintaa.

5§ JÄSENMAKSU
Yhdistyksen jäsenet maksavat vuosittain yhdistyksen kokouksen
määräämän jäsenmaksun kokouksen määräämään eräpäivään mennessä.
Yhdistyksen jäsenyyttä hakevat maksavat edellä mainitun jäsenmaksun
suuruisen toimistomaksun jäsenhakemuksensa yhteydessä.
Toimistomaksua ei palauteta, mikäli jäsenhakemus hylätään.
Jäsenmaksu voi olla erilainen yhdistyksen henkilöjäsenille ja
yhteisöjäsenille.

6§ JÄSENEN EROTTAMINEN
Yhdistyksen hallitus voi päätöksellään erottaa jäsenen jollakin
seuraavista erottamisperusteista:
– Jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on
sitoutunut yhdistykseen liittymällä.
– Jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
vahingoittanut yhdistystä.
– Jäsen ei ole täyttänyt yhdistykseen liittyessään tai ei enää täytä
laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Jäsenmaksuvelvoitteensa kahden kuukauden ajalta laiminlyönyt jäsen
ja kannattajajäsen voidaan katsoa eronneeksi.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle
vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä, yhdistyksen verkkosivuilla, sähköpostitse tai yhdistyksen
valitseman voimassa olevan tiedotuskanavan kautta.
Kokouskutsussa on mahdollista vaatia ennakkoilmoittautuminen
määräaikaan mennessä.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää vuosittain tammi-
huhtikuussa kokoontuva vuosikokous. Ylimääräinen kokous pidetään,
kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun yhdistyksen hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä
yhdistyksen hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti. Ylimääräinen kokous on pidettävä neljänkymmenen
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella henkilöjäsenellä ja
yhteisöjäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus. Kannattavalla
jäsenellä ei ole läsnäolo-oikeutta yhdistyksen kokouksessa, ellei
hallitus ole häntä kutsunut kokoukseen. Yhdistyksen kokouksiin
kutsutuilla kannattavilla jäsenillä on puheoikeus kokouksessa, mutta
ei äänioikeutta. Jos jäsen on laiminlyönyt yhdistyksen jäsenmaksun
maksamisen eräpäivään mennessä kuluvalta vuodelta, jäsenellä ei ole
äänioikeutta kokouksessa, jos maksamatta olevaa
jäsenmaksua ei ole maksettu viimeistään kutsussa mainittuna päivänä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Yhdistyksen yhteisöjäsentä edustaa yhteisön valtuuttama edustaja.
Vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa.

Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1§ kokouksen avaus
2§ valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3§ todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§ hyväksytään kokouksen työjärjestys
5§ esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai
tilintarkastajien lausunto
6§ päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
7§ vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksujen suuruus
8§ valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
9§ valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa
taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10§ valitaan hallituksen muut jäsenet (4-10 henkilöä) 9§:n mukaisesti
11§ käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kokous hyväksyy yhdistyksen periaateohjelmat ja
strategiamuutokset.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

Vuosikokous päättää muista sellaisista asioista, jotka lain tai
sääntöjen mukaan kuuluvat vuosikokouksen käsiteltäväksi.

9§ YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja hallituksen muut
varsinaiset jäsenet (4-10 henkilöä). Hallitus ottaa keskuudestaan
varapuheenjohtajat (1-2), keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan, ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen toimikauden kesto on kaksi kalenterivuotta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus
on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Hallituksen kokous voidaan toteuttaa myös hajautettuna käyttäen
teknisiä välineitä, esimerkiksi tietoverkossa sijaitsevaa
keskustelualustaa.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia tai
muita tarpeelliseksi katsomiaan työelimiä.

Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden ostamisesta, myynnistä,
vaihtamisesta ja kiinnittämisestä sekä muista lain tai yhdistyksen
sääntöjen mukaan hallituksen päätettävistä asioista.

Hallitus ottaa tarvittavat vakituiset toimihenkilöt.

10§ HALLITUKSEN JÄSENTEN KELPOISUUS
Yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja
hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä ja Suomen
kansalaisia, jotka eivät saa olla vajaavaltaisia, konkurssissa tai
liiketoimintakiellossa.

11§ YHDISTYKSEN TILIT
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava
toiminnan- tai tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen
yhdistyksen vuosikokousta.

12§ YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kuitenkin niin, että
nimen kirjoittaa aina kaksi henkilöä yhdessä. Hallitus voi lisäksi
antaa nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen toimihenkilölle yksin.

13§ YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
Yhdistyksen purkautuessa, tai tullessa lakkautetuksi, käytetään
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.